Rekommendationer från Greco

Svar på skriftlig fråga 2018/19:649 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/

01851/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:649 av Per Söderlund (SD)
Rekommendationer från Greco

Per Söderlund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen ämnar vidta med anledning av Grecos rapport.

Korruption är ett allvarligt hot mot den demokratiska rättsordningen och mot ett fritt och välfungerande samhälle. Därför är kampen för att motverka korruption av olika slag, både i Sverige och på det internationella planet, en mycket viktig fråga för regeringen.

Alla internationella undersökningar på området visar att Sverige är ett av de länder i världen som har lägst korruption. Greco pekar också på att Sverige har en låg nivå av korruption och berömmer den långtgående öppenheten när det gäller tillgången till information om regeringens och Polismyndighetens arbete. Det är bra, men vi får inte slå oss till ro.

Grecos konkreta arbete för att identifiera risker för korruption i olika länder är värdefullt, och även länder som Sverige med en låg grad av korruption har nytta av deras analyser och förslag till åtgärder. Jag ser Grecos rekommendationer som ett viktigt stöd i det ständigt pågående arbetet att förebygga och bekämpa korruption i Sverige.

Exakt vilka konkreta åtgärder som behövs för att genomföra rekommendationerna är ännu inte helt klarlagt. Det analysarbete som är nödvändigt för att avgöra hur rekommendationerna ska genomföras på bästa sätt pågår nu på de ansvariga departementen och inom Polismyndigheten. Jag vill också särskilt nämna några områden, som är nära kopplade till Grecos rekommendationer och där arbete pågår:

Utvecklingsarbetet när det gäller de interna styrande och stödjande dokumenten i Regeringskansliet, främst de etiska riktlinjerna, rörande korruption har redan påbörjats. En utredning har i uppdrag att ta fram en för alla statsanställda gemensam introduktionsutbildning som bl.a. ska omfatta grundläggande principer för att förebygga jäv och intressekonflikter. Statskontoret tar, inom ramen för sitt uppdrag att främja och samordna en god förvaltningskultur, fram en praktisk handbok mot mutor och jäv. Rekommendationen att statsrådens lagstadgade skyldighet att anmäla innehav av aktier och andra finansiella instrument ska utökas till att även omfatta andra privatekonomiska förhållanden (uppgifter som i dag lämnas på frivillig basis) och att även statssekreterare och vissa politiskt sakkunniga ska anmäla på samma sätt som statsråd, är för närvarande också föremål för analys och överväganden.

Som framgår tar jag Grecos rekommendationer på största allvar och arbetet för att genomföra dem på bästa sätt pågår.

Stockholm den 22 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-14)