Resurser för genomförandet av åldersbedömningar

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1555 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06112/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1555 av Roger Haddad (L) Resurser för genomförandet av åldersbedömningar

Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen kommer se till att avsätta resurser till Rättsmedicinalverket för att snabbare kunna komma igång med åldersbedömningar.

Redan idag genomför Rättsmedicinalverket medicinska åldersbedömningar i brottmål på uppdrag av bland annat åklagare och polis. De finansieras via avgifter.

Rättsmedicinalverket fick i slutet av maj 2016 i uppdrag att med stor skyndsamhet påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. Myndigheten ska omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område och även utveckla sin förmåga att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen. Rättsmedicinalverket ska särskilt beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, en rättssäker process och beaktande av barns rättigheter samt att bedömningarna ska göras med respekt för den personliga värdigheten. Jag följer detta arbete noga och vet att myndigheten arbetar intensivt med uppdraget.

Rättsmedicinalverket lämnade i juni 2016 in en delredovisning av uppdraget där det framgår att myndigheten planerar att avgiftsfinansiera medicinska åldersbedömningar även i fortsättningen. Där framgår också vilka tillkommande kostnader uppdraget väntas medföra för myndigheten. Regeringen avser att återkomma till detta i kommande budget.

Stockholm den 15 september 2016

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-31)