Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/02203/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:773 av Roger Haddad (L)
Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck

Roger Haddad har frågat mig om jag som minister och regeringen avser att förtydliga läroplanen och ännu mer tydliggöra vikten av att skolorna arbetar mot hedersrelaterat förtryck samt se till att detta begrepp tydligt kommer med.

Regeringen gav 2018 Statens skolverk i uppdrag att göra en översyn av läroplanerna i syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i sex- och samlevnadsundervisningen (U2018/02960/S). I uppdraget ingick att särskilt beakta perspektivet hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten har analyserat om och vid behov föreslagit hur undervisningen i kunskapsområdet sex och samlevnad i det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen bättre kan stödjas genom förtydliganden i läroplanerna för skolformerna. Förslagen från Skolverket överlämnades den 12 juni 2019 och bereds nu inom Regeringskansliet.

Skolverkets arbete har bl.a. tagit sin utgångspunkt i vad som framkommit i Statens skolinspektions granskning av sex- och samlevnadsundervisningen som publicerades 2018 (rapport 2016:11445). I uppdraget har Skolverket inte bara särskilt beaktat frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, utan även frågor om samtycke och pornografi.

Regeringen kommer verka för att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ökar i skolan. Det ska inte finnas någon som helst plats för hedersrelaterat våld och förtryck i samhället. Allra minst i skolan.

Hedersrelaterat våld och förtyck och dess olika uttrycksformer är allvarliga samhällsproblem som ska bekämpas. Att vara utsatt för hedersrelaterat våld- och förtryck begränsar allvarligt barns och elevers lika rätt att lära och utvecklas i förskolan och skolan. Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ramas in av den tioåriga (2017–2026) nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där även arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ingår (Skr 2016/17:10).

I överenskommelsen som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna framgår att skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska öka. Av överenskommelsen framgår även att regeringen under mandatperioden kommer att ta fram en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu kommer jag att ta del av Skolverkets utarbetade förslag och föra en dialog med myndigheten om hur vi kan stärka skolans sex- och samlevnadsundervisning och arbetet med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. För regeringen råder det ingen tvekan: Skolans arbete med att bekämpa hedersförtryck ska och måste öka.

Stockholm den 26 juni 2019

Anna Ekström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)