Riksrevisionens rapport om Sidas arbete

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1591 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)
UD2022/07881 Utrikesdepartementet Biståndsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1591 av Markus Wiechel (SD) Riksrevisionens rapport om Sidas arbete

Markus Wiechel har frågat mig om det finns fog för den kritik som riktas mot regeringen från Riksrevisionen i deras granskningsrapport om Sidas val av samarbetspartner och biståndsform och om jag som ansvarigt statsråd avser vidta åtgärder som en följd av detta.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskningsrapport Vem, hur och varför – Sidas val av samarbetspartner och biståndsform (RiR 2022:9). Det är bra att med jämna mellanrum få en översyn av regeringens styrning och myndighetens interna rutiner och beredningsordning.

Regeringen aviserade i budgetpropositionen 2022 (prop. 2021/22:1) avsikten att vidareutveckla styrningen av myndigheten. Detta arbete tar avstamp i rapporten Verksamhetsanpassad styrning – en översyn av regeringens styrning och Sidas interna effektivitet, ledning och uppföljning (Statskontoret 2020:22) som Statskontoret och Ekonomistyrningsverket redovisade på regeringens uppdrag.

Regeringen kommer, enligt sedvanliga rutiner, att återkomma till riksdagen med en skrivelse där en samlad bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer görs. I skrivelsen kommer regeringen även att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningsrapporten.

Stockholm den 25 maj 2022

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-13)