Risker med elförsörjningen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1621 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/

01742/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1621 av Alexandra Anstrell (M)
Risker med elförsörjningen

Alexandra Anstrell har frågat mig om jag kände till informationen om riskerna för elförsörjningen, och hur jag avser att verka för att säkerställa tillgången till el i ljuset av de nya uppgifterna.

Jag har tagit del av den information som Affärsverket svenska kraftnät har meddelat om behov av att vidta åtgärder för att bibehålla driftsäkerheten på jämförbara nivåer med andra somrar. Jag kan konstatera att Affärsverket svenska kraftnät arbetar med frågan och har bland annat redan tecknat ett avtal med Ringhals om tillgänglighet av kärnkraft under sommaren.

När det gäller elberedskap har regeringen i den extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2019/20:167) föreslagit ett tillskott om 33 miljoner kronor för elberedskapsanslaget. Riksdagen beslutade den 3 juni i enlighet med regeringens förslag. Vidare har regeringen i Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99) föreslagit ett höjt beställningsbemyndigande för elberedskapsanslaget med 1 000 miljoner kronor. Riksdagen beslutade den 16 juni i enlighet med regeringens förslag. Regeringen följer frågan noga och beslutade i regleringsbrevet för Affärsverket svenska kraftnät för 2020 om att verket ska redovisa hur anslaget för elberedskap har använts under perioden 2015–2019 samt hur anslaget avses att användas under perioden 2021–2035.

Stockholm den 24 juni 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)