Rivning av kulturminnesskyddade byggnader

Svar på skriftlig fråga 2018/19:777 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/

01266/KL

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:777 av Jonas Andersson (SD)
Rivning av kulturminnesskyddade byggnader

Jonas Andersson har frågat mig om jag ser något behov av att vidta åtgärder för att bättre skydda kulturminnesskyddade byggnader i allmänhet och kyrkor i synnerhet.

Kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är viktiga delar av det gemensamma kulturarvet. I enlighet med kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla, såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

Som Jonas Andersson påpekar krävs tillstånd av länsstyrelsen för att göra väsentliga ändringar på kyrkobyggnader. Det är regeringens bedömning att länsstyrelserna besitter den kompetens som krävs för att kunna göra adekvata bedömningar i det enskilda fallet. Härtill har Svenska kyrkan, kommuner och andra berörda instanser ett ansvar att följa relevant lagstiftning till skydd för kulturmiljön och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Som regeringen pekat på i skrivelsen Det kyrkliga kulturarvet (Skr. 2018/19:122) pågår arbete inom Svenska kyrkan för att möta de utmaningar som kan påverka bevarandet av och tillgängligheten till det kyrkliga kulturarvet. Givetvis är systemet med den kyrkoantikvariska ersättningen en grundläggande förutsättning för detta bevarande och det är viktigt att staten och Svenska kyrkan fortsätter att ta ett gemensamt ansvar för att det kyrkliga kulturarvet både ska bevaras, användas och utvecklas.

Jag anser att nuvarande lagstiftning till skydd för kyrkliga kulturminnen, byggnadsminnen och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är stark och jag ser därmed inget behov av förändringar av nuvarande regleringar i nuläget.

Stockholm den 26 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)