Rymdstrategin behöver omsättas i handling

Svar på skriftlig fråga 2018/19:882 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2019/02587/F

U2019/02630/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:867 av Betty Malmberg (M)
Rymdprojekt och fråga 2018/19:882 av Betty Malmberg (M) Rymdstrategin behöver omsättas i handling

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige framgent ska kunna vara en aktiv och pålitlig partner i olika ESA-projekt. Betty Malmberg har även frågat mig på vilket sätt jag kommer att omsätta rymdstrategin i konkret handling och när en plan för detta kan förväntas.

Då frågorna har beröring med varandra besvarar jag dem tillsammans. Den nationella rymdstrategin pekar ut riktningen för statens insatser de kommande åren. Strategin ska implementeras av de som berörs av dess olika delar, det vill säga regeringen och myndigheter. Strategin ska också följas upp och rapporteras till riksdagen årligen. Regeringen har tagit ett antal steg för genomförande av rymdstrategin. Vi har fortsatt utvecklingen av Esrange genom finansiering av en testbädd för rymdteknologi. Vidare har instruktionerna till Rymdstyrelsen och övriga forskningsfinansierande myndigheter ändrats så att Rymdstyrelsen ska ingå i det samverkansråd som finns mellan myndigheterna.

Andra insatser i strategin pågår redan som normal verksamhet hos berörda myndigheter eller kan sättas igång av berörda myndigheter efter eget beslut. Regeringen kommer att steg för steg fortsätta arbetet för att genomföra strategin.

Vid årets ministermöte i European Space Agency (ESA) i november ska investeringarna i organisationens rymdprogram för de kommande åren fastställas. Rymdstyrelsen, som har mandat att företräda Sverige i ESA, har en viktig roll i förberedelserna inför ministermötet då de ansvarar för att ta fram ett strategiskt underlag till Regeringskansliet. I underlaget ska Rymdstyrelsen redogöra för sina överväganden och förslag om projektdeltagande utifrån de konsultationer som de genomför med svenska rymdaktörer och den svenska rymdindustrin. Underlaget inkommer senare i höst.

Jag ser fram emot att vid ministermötet medverka till att vi får bästa möjliga förutsättningar för fortsatt starkt och långsiktigt svenskt engagemang i det europeiska rymdsamarbetet. Regeringen kommer att i budgetpropositionen för 2020 redogöra för vilka finansiella villkor som kommer att gälla för rymdverksamheten.

Stockholm den 15 augusti 2019

Matilda Ernkrans

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-12)