Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin

Svar på skriftlig fråga 2018/19:535 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till ri

ksdagen


Svar på fråga 2018/19:535 av Hans Wallmark (M) Säkerhetspolitiska bedömningar i den kommande Arktisstrategin

Hans Wallmark har frågat mig huruvida jag och regeringen avser göra säkerhetspolitiska bedömningar i vår kommande Arktisstrategi.

Jag delar uppfattningen att Arktis är en region som står inför stora utmaningar. Effekterna av den globala uppvärmningen och klimatförändringar är större i Arktis än någon annanstans. Det minskande istäcket i Norra ishavet innebär samtidigt att nya handelsvägar och nya områden för prospektering och utvinning av naturresurser öppnas upp, med stora risker för den känsliga arktiska miljön som följd. Ökade ekonomiska och strategiska intressen gör också att Arktis får en allt större politisk betydelse både för länderna i regionen och i närområdet.

Regeringen ser följaktligen ett behov av en förnyad Arktisstrategi. Som frågeställaren uppmärksammar aviserades detta i utrikesdeklarationen 2019. Vi inleder nu arbetet med att ta fram en sådan strategi och är för närvarande i färd med att precisera vilka sakområden som kommer ingå. Vi ser bland annat forskning om miljöaspekter och ökat arbete för skydd av känslig natur och av ekosystemen på land och till havs som särskilt viktiga frågor.

Sedan den första Arktisstrategin togs fram inför Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011–2013 har regionen genomgått både snabba och

omfattande förändringar. Oaktat att arbetet än så länge är i inledningsfasen kan det därför konstateras att den nya strategin kommer behöva ha en bred ansats för att återspegla de senaste årens utveckling.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-12)