Säkrare processer kring skuldärenden

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2380 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/ 01493 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2380 av Angelica Lundberg (SD)
Säkrare processer kring skuldärenden

Angelica Lundberg har frågat mig hur jag kommer att agera för att höja säkerheten i processen kring skuldärenden.

Frågan är ställd mot bakgrund av att Kronofogdemyndigheten i ett ärende om skuldsanering skickat underrättelse om skuldsanering till borgenärens gamla adress trots att borgenären underrättat myndigheten om den nya adressen och fått bekräftelse på att myndigheten fått informationen. Det ledde till att borgenärens skuld inte kom med i beslutet om skuldsanering.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 satsat 50 miljoner kronor för att digitalisera delar av Kronofogdemyndighetens verksamhet och myndigheten befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede i det arbetet. En del i utvecklingsarbetet är att borgenärer ska kunna välja att ta emot brev och underrättelser från Kronofogdemyndigheten via sina digitala brevlådor. Det minskar risken för att post skickas till en gammal eller annars felaktig adress. Regeringen avser fortsätta sin satsning på digitalisering och automatisering av delar av Kronofogdemyndighetens verksamhet med ytterligare 90 miljoner kronor under de kommande två åren.

Stockholm den 9 april 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-03-30)