Samråd vid nya kraftledningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1341 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:1341 av Mikael Larsson (C)
Samråd vid nya kraftledningar

Mikael Larsson har frågat mig om jag kommer att verka för att samråd alltid ska ske oavsett om det är en ny ledning som ska byggas eller en befintlig ledning som ska förnyas på mark där det redan finns en ledning.

Reglerna för hur nätkoncessioner, tillstånd till elledningar, prövas finns i ellagen. Ellagen hänvisar när det gäller bland annat samråd till miljöbalken. Det är samma bestämmelser som gäller för prövning av nya ledningar som för prövning av befintliga ledningar som behöver nytt tillstånd. Ett samråd ska alltid hållas inför att en ansökan om nätkoncession tas fram, men i vilken form samrådet ska hållas och hur omfattande det behöver vara varierar från fall till fall. Ett felaktigt utfört samråd kan leda till att ansökan avvisas. Jag delar alltså inte Mikael Larssons bild av att samråd i dag inte behöver hållas i vissa fall.

Stockholm den 13 maj 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-12)