Särbehandling inom bostadspolitiken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:715 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)Svar på fråga 2018/19:715 av Markus Wiechel (SD)
Särbehandling inom bostadspolitiken

Markus Wiechel har frågat statsrådet Per Bolund om han avser vidta åtgärder för att förhindra att våra medborgare fortsatt diskrimineras i bostadskön eller att på annat sätt markera att detta är fel väg att gå med tanke på att särbehandlingen tycks öka snarare än minska. Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Kommunerna har enligt lag ett ansvar för bostadsförsörjningen och ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I sitt planeringsarbete måste kommunerna därmed även beakta mottagandet av nyanlända. Exempel på verktyg som kommunerna kan arbeta med är att planlägga mark, ge ägardirektiv till allmännyttan, uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov, anordna bostadsförmedling och tillämpa förturer.

Jag ser positivt på kommuner som arbetar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder, som motverkar boendesegregation och underlättar de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Jag har inte för avsikt att motarbeta kommuner som på olika sätt arbetar aktivt med bostadsförsörjningsfrågor.

Stockholm den 12 juni 2019

Åsa Lindhagen

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-03)