SJ och driftsäkerhet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1627 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


N2018/

04496/BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1627 av Katarina Brännström (M)
SJ och driftsäkerhet

Katarina Brännström har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att ta för att säkerställa att de nya tågen har hög driftsäkerhet oavsett klimat, samt är funktionella och tillgängliga även för funktionsnedsatta och äldre.

Jag delar uppfattningen att det är viktigt att fler väljer tåget och SJ AB spelar en central roll för ökat tågresande. På SJ AB:s årsstämma 2018 fattades beslut om att ändra i bolagsordningen och ge SJ AB ett förtydligat uppdrag som bland annat tar sikte på att bolaget ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen.

SJ AB har informerat mig om att de har en löpande kontakt med brukarorganisationer och andra berörda i utformningen av framtidens tågflotta så att de fordon bolaget investerar i blir funktionella och tillgänglighetsanpassade både för äldre och funktionsnedsatta. Liksom andra järnvägsföretag på marknaden har SJ AB att förhålla sig till myndighetskrav relaterade till bland annat tillgänglighetsanpassning och funktions- och driftssäkerhet för att få sina fordon godkända. Utöver myndighetskraven ställer SJ AB ytterligare krav på funktionalitet, anpassningar och förbättringar. Jag följer frågan om investeringar inom ramen för min löpande dialog med SJ AB.

Stockholm den 4 september 2018

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-08-22)