Skatt på plastbärkassar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:858 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/

02752

/S2

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:858 av Pål Jonson (M)
Skatt på plastbärkassar

Pål Jonson har frågat mig om det inte vore bättre ur miljösynpunkt om regeringen införde en miljöfond i stället för en skatt på plastbärkassar.

Finansdepartementet har den 20 juni 2019 remitterat promemorian Skatt på plastbärkassar. I promemorian föreslås att en punktskatt införs på plastbärkassar i syfte att åstadkomma en minskad årlig förbrukning i enlighet med EU:s mål om maximalt 40 plastbärkassar per person vid utgången av 2025 och därigenom minska spridningen av mikroplaster i naturen. Förslaget är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen och budgetsamarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Tiden för remissinstanserna att yttra sig över förslaget går ut den
10 september 2019. Därefter kommer remissynpunkterna att beredas inom Regeringskansliet. Jag vill dock redan nu understryka att det är viktigt att effektiva åtgärder vidtas för att uppnå en minskad förbrukning av plastbärkassar. Det är min uppfattning att en skatt är det mest lämpliga styrmedlet för att uppnå detta.

Stockholm den 9 augusti 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-25)