Skatteverkets utredningar av kriminella och terrorfinansiärer

Svar på skriftlig fråga 2018/19:720 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02281/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:720 av Johan Forsell (M)
Skatteverkets utredningar av kriminella och terrorfinansiärer

Johan Forsell har frågat justitie- och migrationsministern hur ministern ser på de framkomna uppgifterna om Skatteverkets utredningar och vilka åtgärder han är beredd att vidta för att säkerställa ett välfungerande arbete från Skatteverkets sida mot kriminalitet och terrorfinansiering.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag vill inleda med att konstatera att Skatteverket kommer att fortsätta att arbeta mot organiserad brottslighet och terrorism i samma utsträckning som tidigare. För att bekämpa den organiserade brottsligheten måste samhällets insatser sättas in på flera fronter. Skatteverket har en viktig roll i arbetet mot organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Hela byråkratins verktygslåda behöver användas. Skatteverkets och det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet har varit och är framgångsrikt. Skatteverket tar arbetet på stort allvar och det fortsätter i samma takt som tidigare.

Under senare tid har olika kammarrätter gjort olika bedömningar om var bevisbördan i skattemål ska placeras. På grund av denna oklarhet har Skatteverket överklagat en av domarna till Högsta förvaltningsdomstolen. De olika domarna från kammarrätterna har gjort att Skatteverket förtydligat sitt metodstöd för vissa skatteutredningar och den tillhörande bevisföringen i avvaktan på ytterligare vägledning. Detta för att säkra så god bevisning som möjligt. Det kan tilläggas att den dom som är överklagad inte handlar om organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har andra befogenheter än beskattningsverksamheten och påverkas inte av den aktuella frågeställningen.

Skatteverket har en viktig roll i arbetet mot organiserad brottslighet och finansiering av terrorism. Så kommer det att fortsätta att vara.

Stockholm den 12 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-03)