Skolor med koppling till extremism

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)


U2019/

02280/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad (L)
Skolor med koppling till extremism

Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag och skolor som drivs av personer med extremistiska åsikter ska kunna bli av med sina tillstånd.

All utbildning inom skolväsendet måste följa de bestämmelser som finns i skolförfattningarna. Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell (1 kap. 6 § skollagen [2010:800]). Även i fristående förskolor och skolor ska undervisningen vara icke-konfessionell, men utbildningen i övrigt får enligt skollagen ha en konfessionell inriktning (1 kap. 7 §). Deltagandet i konfessionella inslag ska alltid vara frivilligt.

Statens skolinspektion kan som tillsynsmyndighet vidta en rad olika åtgärder när skolor inte följer gällande bestämmelser. Det första steget är ofta ett föreläggande om att vidta åtgärder för att undanröja bristerna. Redan i dag får Skolinspektionen även återkalla ett godkännande av en enskild som huvudman för en fristående skola om ett föreläggande inte har följts och missförhållandet är allvarligt (26 kap. 13 § skollagen).

Sedan den 1 januari 2019 gäller även skärpta krav på ägar- och lednings-prövning för fristående skolor (2 kap. 5 § skollagen). De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva denna. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. En sådan prövning görs av Skolinspektionen både vid nyetablering och utökning av befintlig verksamhet. Även huvudmän som redan är godkända att bedriva verksamhet inom skolväsendet är skyldiga att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Skolinspektionen prövar inom ramen för sitt tillsynsuppdrag om huvudmännen fortlöpande uppfyller de aktuella kraven.

Vidare följer av den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, att möjligheterna för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala, ska öka. Frågan bereds nu inom Regerings-kansliet.

Den förra regeringen beslutade i mars 2018 om direktiv till en särskild utredare att bl.a. analysera vad som kan anses följa av Europakonventionen, andra internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringsformen, i relation till konfessionella inslag i skola, förskola och fritidshem, oavsett om huvudmannen är offentlig eller enskild (dir. 2018:15). Utredaren ska även se över om det i samband med prövningen av enskilda som huvudmän för skolor, förskolor och fritidshem med en konfessionell inriktning – utöver befintliga krav – finns behov av att ställa upp särskilda krav. Sådana krav kan t.ex. mer specifikt ta sikte på förutsättningarna att bedriva en verksamhet som förmedlar och förankrar respekt för den värdegrund som gäller för det svenska skolväsendet. I enlighet med den tidigare nämnda sakpolitiska överenskommelsen beslutade regeringen den 29 maj 2019 att utredningen även ska lämna sådana författningsförslag som behövs för att ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Uppdraget ska redovisas senast den 19 december 2019.

Mot denna bakgrund kan jag konstatera att detta är ett viktigt och prioriterat område där flera åtgärder redan har genomförts och ytterligare arbete pågår.

Stockholm den 26 juni 2019

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-19)