Skolsäkerheten i svenska skolor

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1554 besvarad av Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)
U2022/01960 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1554 av Jörgen Grubb (SD)
Skolsäkerheten i svenska skolor

Jörgen Grubb har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka skolsäkerheten i svenska skolor.

Skolan ska vara en trygg plats att gå till, både för elever och personal. Hot och våld i skolan måste därför alltid tas på allvar. När våldsdåd drabbar personer i skolmiljön är det i förlängningen ett angrepp på det demokratiska samhället. För att motverka sådana händelser krävs ett förebyggande arbete både i skolan och i det omgivande samhället.

En väl fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst och polis är viktig för att tidigt fånga upp unga i riskzon. Regeringen gav 2017 därför Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser.

För att skapa ett tydligare och bättre fungerande regelverk om trygghet och studiero i skolan beslutade regeringen i mars 2022 om propositionen Skolans arbete med trygghet och studiero (prop. 2021/22:160). I propositionen finns bland annat flera förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer – exempelvis att all skolpersonal ska ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero, att tillfälliga placeringar av elever ska vara enklare att genomföra samt att det ska vara tydligt att en elev kan stängas av omedelbart om eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad.

I maj 2020 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att bland annat analysera och ta ställning till hur ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner bör utformas. Utredningen överlämnade sitt betänkande En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2) i februari i år. Utredningen föreslår bland annat att det ska införas nya straffbestämmelser om våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses bland annat utbildningspersonal inom skolväsendet. Betänkandet har remitterats och remisstiden går ut den 18 maj 2022.

Så sent som den 5 maj 2022 genomförde jag, tillsammans med sr Danielsson och sr Johansson, ett s.k. rundabordssamtal om säkerhetsarbete i skolan. Bland deltagarna fanns företrädare för myndigheter, fackförbund och andra organisationer inom skolans område. Under samtalet fick företrädarna beskriva vilka åtgärder de anser behöver vidtas för att stärka säkerheten för elever och personal i skolan. Bland annat betonades samverkan, förebyggande arbete och riskbedömningar.

Samtalet är ett viktigt steg i regeringens arbete när det gäller frågan om säkerheten i svenska skolor och regeringen följer frågan noga.

Stockholm den 18 maj 2022

Lina Axelsson Kihlblom

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-09)