Skydd av barn som tillhör riskgrupper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1413 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/

04739/FS

S2020/04752/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1413 och fråga 2019/20:1415 av Marléne Lund Kopparklint (M) Skydd av barn som tillhör riskgrupper och Skydd av riskgrupper med anledning av covid-19

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig om hur jag ämnar arbeta för att skydda de barn som tillhör av Socialstyrelsen utpekade riskgrupper och hur jag ämnar arbeta för att skydda de av Socialstyrelsen utpekade riskgrupperna.

Socialstyrelsen har i en redovisning från den 17 april 2020 identifierat vissa grupper av individer i arbetsför ålder som löper ökad risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och som därför kan ha ett särskilt behov av skydd mot smitta. I de fall de inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller i övrigt anpassa arbetssituationen så att tillräckligt avstånd kan hållas till andra, kan de ha behov av ekonomisk ersättning för att tillfälligt avstå förvärvsarbete utanför hemmet.

Regeringen har på kort tid arbetat fram ett förslag om ekonomisk ersättning för vissa grupper av särskilt sårbara individer. Frågan är fortsatt prioriterad. Frågan har visat sig vara komplex och kan jämföras med att införa en helt ny socialförsäkringsförmån vilket vanligtvis kan ta flera år i anspråk. Många ställningstaganden som har varit nödvändiga att göra under en mycket kort tid har varit komplicerade med hänsyn tagen till rättssäkerheten och andra juridiska frågeställningar samt praktiska utmaningar för Försäkringskassan.

Regeringen har i dialog med riksdagen (socialutskottet och socialförsäkringsutskottet) arbetat fram ett förslag på en tillfällig ekonomisk ersättning inom socialförsäkringssystemet för de särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Förslaget innebär att särskilt sårbara individer i arbetsför ålder som riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp ska i vissa fall tillfälligt omfattas av sjukpenning i förebyggande syfte.

Rätt till ersättning har, enligt förslaget, den som tillhör en riskgrupp och som inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika spridning av smittan covid-19. Förebyggande sjukpenning, kommer enligt samma förslag, att lämnas med ett schablonbelopp på 804 kronor för hel förmån. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli och ska gälla i tre månader. Förslaget är för närvarande ute på remiss.

Socialstyrelsens redovisning som nämns ovan gäller inte barn. Detta i enlighet med ett förtydligande från Socialstyrelsen som inkom den 20 april 2020.

Barn har enligt Folkhälsomyndigheten generellt mycket låg risk för att
bli allvarligt sjuka i covid-19. Det är dock möjligt att barn med en sjukdom eller som genomgår en medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för ett allvarligare sjukdomsförlopp.
Folkhälsomyndigheten menar att vid sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör man rådgöra med behandlande läkare om behandling och vad man kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

Folkhälsomyndigheten fick därför den 14 maj 2020 i uppdrag att tillsammans med Socialstyrelsen ta fram och sprida ett informationsmaterial till hälso- och sjukvården och elevhälsan gällande insatser riktade till särskilt infektionskänsliga barn och unga med anledning av utbrottet av covid-19. Syftet är att informationsmaterialet ska fungera som ett stöd till professionerna i samband med bedömning och rådgivning om individuellt anpassade


preventiva åtgärder för att minska risken för att infektionskänsliga barn och unga smittas. Uppdraget ska redovisas senast den 8 juni 2020. Regeringen följer kunskapsutvecklingen och återkommer vid behov i frågan.

Stockholm den 3 juni 2020


Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-25)