Skyddad natur

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1426 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2020/

00829/Nm

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg (M)
Skyddad natur

Betty Malmberg har frågat mig varför den svenska definitionen av skyddad natur skiljer sig från EU:s och vilka åtgärder jag kommer att vidta för att klargöra för EU att vår andel skyddad natur är avsevärt högre än nuvarande tolkning.

Jag vill inleda med att regeringen har en hög ambition när det gäller arbetet med biologisk mångfald. Miljömålen ska nås, vilket bland annat innebär att naturtyper och arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Skydd av värdefulla naturområden är en viktig del i uppfyllandet av flera av Sveriges miljömål. Ansvaret för att skydda värdefull natur framgår av skogs- och miljöpolitiken och regleras genom vår gemensamma lagstiftning. Skyddade naturområden är av mycket stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden och en mycket värdefull tillgång för friluftsliv och turism.

Enligt Aichimål 11 ska till år 2020 minst 17 procent av alla land- och söt-vattensområden samt 10 procent av kust- och havsområden, särskilt om-råden av särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vara bevarade genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt repre-sentativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva om-rådesbaserade skyddsåtgärder, som också är väl integrerade i omgivande landskap.

Sverige rapporterar, via Naturvårdsverket, årligen uppgifter om skyddade områden till Europeiska miljöbyrån (EEA) som sammanställer hur stor areal av EU:s medlemsländer som omfattas av skyddade områden med syfte att bevara naturmiljön. Enligt SCB:s meddelande redovisar EEA år 2020 att Sverige har 14 % skyddad landyta. Av SCB:s meddelande framgår att det finns flera skillnader mellan länder som gör att jämförelser ofrånkomligen blir ofullständiga och att andelen skydd i procent ger en förenklad bild av skyddets faktiska kvalitet och omfattning.

Statistiska centralbyrån publicerade i förra veckan ett Statistiskt Meddelande (SM) om skyddad natur i serien Sveriges officiella statistik. Enligt SCB:s meddelande så är 14,9 % av Sveriges land- och sötvattensarealer formellt skyddade. Det ger en skillnad på cirka 1 % mellan Sveriges nationella statistik och den europeiska statistiken. EEA redovisade år 2019 att 11 % av Sveriges land- och sötvattensyta var formellt skyddad, jämfört med Sveriges statistik på 14,9 % samma år. EEA hade dock gjort ett räknefel och justerade dessa uppgifter inom några månader samma år, till 13,8 %. SCB anger i sitt senaste meddelande att möjliga förklaringar till skillnader i statistiken kan vara olika beräkningsmodeller, att EEA använder en mycket mer generaliserad redovis-ning av Sveriges kustlinje och därmed en annan total areal för Sveriges yta och att EEA har ett tidigare referensdatum för sin statistik.

Den nyligen utgivna rapporten från LRF Skogsägarna är riksförbundets egen analys av Sveriges internationella åtaganden och vilka instrument som riks-förbundet anser skulle kunna inkluderas i beräkningar av hur Sverige upp-fyller dessa.

Det är Naturvårdsverkets ansvar som expertmyndighet att rapportera upp-gifter till EEA om skyddad natur. När verket gör det finns det internatio-nella kriterier och vägledningar för hur andelen skyddad natur ska rappor-teras som Sverige måste följaa. Jag och regeringen utgår ifrån att detta görs på ett korrekt sätt.

Stockholm den 3 juni 2020

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)