Slopad straffrabatt för unga

Svar på skriftlig fråga 2018/19:605 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/01701/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:605 av Johan Forssell (M)
Slopad straffrabatt för unga

Johan Forssell har frågat mig när riksdagen kan förvänta sig att justitie-ministern lägger fram ett förslag om slopad straffrabatt för unga på riksdagens bord.

Det är viktigt att vi har tydliga och konsekventa påföljder som kan bidra till att förebygga och hindra att unga fortsätter begå brott. Det är också viktigt att samhällets reaktion på ungas kriminalitet kommer snabbt. I februari 2019 utvidgade därför regeringen försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till att även omfatta lagöverträdare under 18 år.

Nyligen har också remitterats ett utkast till lagrådsremiss med förslag om att införa en ny påföljd, ungdomsövervakning. Tiden för ungdomsövervakning föreslås kunna bestämmas till lägst sex månader och högst ett år. Genom förslaget ges domstolen möjlighet att vid allvarlig brottslighet och återfalls-situationer välja ett påföljdsalternativ som är lämpligt och trovärdigt både i fråga om innehåll och ingripandegrad. Ungdomsövervakning föreslås innefatta tydliga inskränkningar i den unges rörelsefrihet, som utgångspunkt i form av så kallad helghemarrest.

På regeringens initiativ tillsattes Ungdomsreduktionsutredningen som i december 2018 lämnade förslag som innebär att den straffrättsliga och straffprocessuella särbehandlingen av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år avskaffas. Bland annat föreslås att den så kallade straffrabatten inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare. Utredningens betänkande har remitterats och remisstiden går ut idag. Fortsatt beredning av förslagen kommer att ske i Regeringskansliet och regeringen kommer att återkomma till riksdagen när detta arbete är färdigt.

Stockholm den 15 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)