Småföretagares villkor vid facklig konflikt

Svar på skriftlig fråga 2014/15:517 besvarad av Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister

Dnr A2015/1525/ARM

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:517 av Markus Wiechel (SD) Småföretagares villkor vid facklig konflikt

Markus Wiechel har bl.a. mot bakgrund av att Livsmedelsarbetare-förbundet vidtagit stridsåtgärder mot ett företag i Linköping frågat mig vilka generella åtgärder jag avser vidta för att inte fler småföretagare ska drabbas av något liknande.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att arbetsmarknadens parter reglerar villkoren på arbetsmarknaden genom överenskommelser om löne- och anställningsvillkor. Enligt den svenska arbetsmarknads-modellen har arbetsmarknadens parter en vidsträckt rätt att vidta stridsåtgärder.

Jag anser att anställda på alla arbetsplatser ska ha rätt till goda arbetsvillkor. Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder, och har inte för avsikt att vidta några åtgärder.

Stockholm den 20 maj 2015

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-08)