Småföretags finansieringsmöjligheter

Svar på skriftlig fråga 2013/14:769 besvarad av Peter Norman (M), statsråd

Peter Norman (M), statsråd

Dnr Fi2014/2819

Finansdepartementet

Finansmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:769 av Peter Persson (S) om småföretags finansieringsmöjligheter

Peter Persson har frågat mig på vilket sätt jag har tagit upp frågan om bankernas lån och kreditgivning till små företag, med anledning av de nya regelverken som har tagits fram för att skapa ett sunt bankväsende.

I samband med finanskrisen togs ett internationellt initiativ inom Baselkommittén för att stärka bankernas motståndskraft, vilket resulterade i förslag till stärkta kapital- och likviditetskrav. Det internationella ramverket kallas Basel III och dessa regler har nu genomförts i EU genom tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

Det nya regelverket innebär bland annat att bankerna ska hålla mer kapital och kapital av bättre kvalitet. Det senare betyder kapital som fullt ut kan absorbera förluster. Högre kapitalnivåer stärker motståndskraften i det finansiella systemet genom att minska risken för allvarliga störningar i kreditutbudet om konjunkturen viker, och därmed också till att mildra konjunktursvängningar. En stabil kreditförsörjning är särskilt viktig för små och medelstora företag som tenderar att vara de som först drabbas av ett åtstramat kreditutbud.

Det har dock diskuterats huruvida skärpta kapitaltäckningsregler kan leda till att utlåningen till, och finansieringsvillkoren för, små och medelstora företag påverkas. Regeringen anser att det är viktigt att bevaka om skärpta kapitaltäckningsregler påverkar utlåningen till små och medelstora företag. Regeringen har därför gett Finansinspektionen i uppdrag att följa hur dessa regler eventuellt påverkar finansieringssituationen för små och medelstora företag. Därtill innehåller det nya regelverket vissa lättnader för utlåningen till mindre företag, framförallt genom att bankernas kapitalkrav för exponeringar mot små och medelstora företag ska justeras ned med tillämpningen av en stödfaktor.

Stockholm den 5 september 2014

Peter Norman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-21)