Social housing i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1562 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/05541/PUB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1562 av Niklas Karlsson (S) Social housing i Sverige

Niklas Karlsson har frågat om mitt ställningstagande är att ”social housing” bör införas i Sverige, och i så fall av vilka skäl.

Boverket har nyligen publicerat en rapport om den sociala bostadssektorn i Europa. Rapporten redovisar hur den sociala bostadssektorn fungerar i sex europeiska länder och är inte en rapport som förespråkar att Sverige ska införa ”social housing”, som Niklas Karlsson skriver. Boverket konstaterar att det inte finns någon entydig definition av begreppet ”social housing” utan att varje land har utvecklat sin egen modell. Det som oftast utmärker modellerna är att bostäderna är offentligt subventionerade i syfte att hålla nere boendekostnaderna, de fördelas enligt särskilda regler, ofta till hushåll med begränsade inkomster, och förvaltas av aktörer med ett allmännyttigt syfte.

I Sverige har vi en generell bostadsmarknad för alla. Detta är unikt för Sverige inom EU och har gett oss fördelar genom att individer inte är begränsade till delar av bostadsmarknaden. En viktig del i detta är de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen som finns i de flesta kommunerna och är ett av kommunens verktyg i arbetet med bostadsförsörjningen.

Utvecklingen på bostadsmarknaden kan sedan flera år tillbaka beskrivas som att underskottet av bostäder har ökat i framför allt tillväxtregioner. På senare år har även bristen på bostäder för vissa grupper ökat i stora delar av landet. Att allt fler hushåll får svårt att efterfråga en bostad och etablera sig på bostadsmarknaden visar sig bl.a. i att antalet sociala hyreskontrakt ökar. Trycket på socialtjänsten som förmedlare av bostäder ökar och 2015 var det 262 kommuner som arbetade med sociala hyreskontrakt.

Den utveckling som sker är bekymmersam och något som regeringen arbetar för att bryta. En fungerande bostadsmarknad i hela landet är av väsentlig betydelse för att alla människor ska få tillgång till en bostad och dagens bostadsbrist ska mötas med ett ökat bostadsbyggande och ett bättre nyttjande av befintliga bostäder.

Stockholm den 15 september 2016

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-01)