Statens ägaransvar för Nordea

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1222 besvarad av Statsrådet Mats Odell

Statsrådet Mats Odell

den 22 september

Svar på fråga

2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea

Statsrådet Mats Odell

Per Bolund har frågat näringsminister Maud Olofsson om hon avser att använda statens ägarinflytande i Nordea så att bankens agerande vad gäller finansiering av miljöskadlig verksamhet på Tasmanien ligger i linje med regeringens principer om ägaransvar för statliga bolag samt den av riksdagen antagna Politik för global utveckling. Ansvarsfördelningen inom regeringen är sådan att det är jag som ska besvara frågan.

I den statliga ägarpolicyn uppmanas styrelserna att ta sitt ansvar och tillse att företagen har en genomtänkt och förankrad policy och strategi för att hantera miljöhänsyn och socialt ansvarstagande såsom etik, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, bekämpning av korruption, jämställdhet och mångfald. Arbetet ska kommuniceras såväl externt som internt. På så sätt är företagen tillgängliga för extern granskning för medborgare eller andra intressenter.

Nordea tillämpar, i linje med regeringens önskemål, som ett led i sin policy angående hållbarhetsfrågor och samhällsansvar, så kallad CSR (Corporate Social Responsibility), bland annat riktlinjer för socialt ansvarsfulla investeringar. Nordea redovisar sitt CSR-arbete enligt svenska statens riktlinjer för extern rapportering och presenteras i hållbarhetsredovisningen för 2008. Nordea stöder även ett flertal frivilliga standarder för ansvarsfullt affärsutövande såsom UN Global Compact, UNEP Finance Initiative, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och Ekvatorprinciperna.

Nordea är ett börsnoterat bolag och den svenska staten äger 19,8 procent av aktierna. Som en av huvudägarna är staten med och bestämmer de övergripande målen för bolagets verksamhet, såsom att bolaget ska uppfylla marknadsmässiga avkastnings- och utdelningskrav i sin affärsverksamhet.

Den operativa verksamheten är dock bolagets styrelses och lednings ansvar. Denna beslutsordning gäller såväl privata som hel- eller delägda statliga aktiebolag.

Det är därför styrelsens och ledningens ansvar att säkerställa att bolaget bedriver sin verksamhet i överensstämmelse med nationella lagar och regler samt sina egna riktlinjer. Jag har förtroende för styrelsens sätt att sköta sitt arbete och utgår från att verksamheten bedrivs väl inom de ramar som lagar och regler sätter.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-22 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)