Statens våldsmonopol

Svar på skriftlig fråga 2018/19:196 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2018/19:196 av Boriana Åberg (M)
Statens våldsmonopol

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att staten ska återta våldsmonopolet.

Polismyndigheten bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla förmågan till konflikthantering och för att säkerställa att de tvångsåtgärder som vidtas är lämpliga och proportionerliga. Taktiska överväganden i förhållande till enskilda situationer görs dagligen av polisen. Det är naturligtvis möjligt att en situation utvecklas på ett sätt som innebär att polispatrullen behöver retirera för att överväga alternativa sätt att genomföra ett gripande eller för att påkalla förstärkning. Jag menar dock att det är att dra en alldeles för långtgående slutsats att en sådan situation i sig skulle innebära att statens förmåga att upprätthålla våldsmonopolet är hotad.

Polismyndigheten står samtidigt inför stora utmaningar. Gängkriminaliteten i framför allt särskilt utsatta områden har tillåtits växa sig stark under allt för lång tid. Det har bland annat medfört att antalet skjutningar i kriminella miljöer har ökat och att polis, räddningstjänst och ambulans utsatts för stenkastning och skadegörelse i samband med hjälpinsatser och ingripanden.

Regeringen genomför nu den största satsningen på polisen i modern tid. Utöver 10 000 fler polisanställda till 2024 har regeringen genomfört ett stort antal straffskärpningar, bland annat för vapenbrott vilket inneburit en kraftfull ökning av antalet häktade för grovt vapenbrott. Därutöver avser regeringen att lägga förslag till riksdagen om att stärka polisens möjligheter till kamerabevakning, datalagring och hemlig dataavläsning. Regeringen har också för avsikt att stärka skyddet för blåljusverksamhet genom införandet av ett nytt brott, blåljussabotage.

Regeringen har vidtagit ett stort antal åtgärder för att bland annat stärka polisen och för att bekämpa den organiserade kriminaliteten. Detta kommer även fortsättningsvis att vara en högt prioriterad fråga för regeringen.

Stockholm den 20 februari

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-11)