Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Svar på skriftlig fråga 2014/15:771 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2015/04205/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:771 av Roger Haddad (FP) Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Roger Haddad har frågat mig om regeringens aviserade satsning på mindre barngrupper i förskolan kommer att erbjudas alla kommuner och enskilda aktörer i hela landet.

Förskolan spelar en viktig roll för barns allsidiga utveckling och bidrar till att skapa likvärdiga förutsättningar inför skolstarten. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. En viktig förutsättning för att förskolan ska kunna uppfylla målen för verksamheten är dock att barngrupperna har en lämplig storlek och att personaltätheten är tillräcklig. Alla barn i förskolan har rätt att bli sedda och få möjligheter till lek och pedagogiska utmaningar.

Barngruppens storlek är en av flera faktorer som påverkar verksamhetens kvalitet. Andra faktorer är bl.a. det pedagogiska ledarskapet, personalens utbildning och kompetens, möjligheter till fortbildning, personaltäthet mm. Trots att många faktorer påverkar förskolans kvalitet kan barngruppens storlek ses som särskilt betydelsefull. I förskolans läroplan (Lpfö 98) framhålls att barngruppen ska ses som en viktig del i barns utveckling och lärande. Barn behöver utvecklas i socialt samspel, kunna utveckla relationer med andra barn och vuxna samt känna trygghet och kontinuitet i barngruppen. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att en stor barngrupp kan ses som ett hinder för att arbeta i linje med läroplanens intentioner. Det sker inte minst genom att förskollärare väljer bort vissa teman och arbetssätt när gruppen upplevs som för stor.

Det är således viktigt att i första hand minska barngruppernas storlek när grupperna är för stora för att alla barn ska kunna ges möjlighet att utvecklas socialt, känslomässigt och intellektuellt i en grupp.

Riksdagen har på regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2015 (prop. 2014/15:99) anslagit medel för ett statsbidrag i syfte att minska barngrupperna i förskolan. Särskilt fokus ska ligga på gruppstorleken för de yngsta barnen. Regeringen har i nämnda proposition föreslagit att 415 miljoner kronor avsätts för detta ändamål för 2015 och beräknat 830 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2016.

Alla kommunala och enskilda huvudmän i hela landet erbjuds att söka statsbidraget. Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut bidraget. Bidrag ska beviljas för ett år i sänder och det belopp som ska utgå till huvudmannen är 30 000 kronor för varje minskning av en barngrupp med en plats. Statsbidrag kan också lämnas med 30 000 kronor för att en annars planerad utökning av barngruppens storlek med en plats undviks. Om fler huvudmän ansöker än vad bidraget räcker till ska Skolverket göra ett urval. Huvudmän för förskolor med de största barngrupperna ska prioriteras.

Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att i allmänna råd återinföra riktmärke för barngruppers storlek (U2015/1495/S). Riktmärke ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i pedagogisk och utvecklingspsykologisk forskning. Uppdraget ska redovisas senast den 16 februari 2016.

Stockholm den 10 september 2015

Gustav Fridolin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-26)