Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1627 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson

den 21 september

Svar på fråga

2006/07:1627 Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen

Statsrådet Maria Larsson

Lena Hallengren har frågat mig vilket stöd landets kommuner nu kommer att få i sitt viktiga arbete med att minska alkoholkonsumtionen, främst hos unga människor, när Alkoholkommittén läggs ned.

Regeringen anser att alkohol är en prioriterad folkhälsofråga och det speglar sig inte minst i regeringsförklaringen där det slås fast att det är angeläget att minska alkoholkonsumtionen. I årets vårproposition föreslog också regeringen att 260 miljoner kronor årligen ska avsättas till och med år 2010 för det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet. Att skapa hållbara strukturer och att säkerställa att medel finns för detta viktiga arbete har varit två vägar för regeringen att skapa förutsättningar för ett långsiktigt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete.

Från den 1 januari 2008 kommer det att bli tydligare att ansvaret för att genomföra de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna ligger på de berörda myndigheterna. Regeringen avser att återkomma med uppdrag till myndigheterna för att driva utvecklingen vidare utifrån målen i handlingsplanerna. Myndigheterna ska ge stöd till kommuner, landsting och frivilligorganisationer, i deras arbete med alkohol, narkotika och tobak. Vidare ska myndigheterna regelbundet följa upp arbetet och rapportera om utvecklingen till regeringen. Den samordning av de berörda myndigheterna, som för närvarande sköts av Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika, kommer i fortsättningen att hanteras i Regeringskansliet. Insatser mot alkohol, narkotika och tobak kommer att samordnas.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-07 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-21 Svar anmält: 2007-09-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-07)