Stöd till personer adopterade från Chile

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1421 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/04763/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1421 av Martina Johansson (C)
Stöd till personer adopterade från Chile

Martina Johansson har frågat mig vad jag avser att göra för att stötta svenska medborgare som adopterats från Chile, så att de ska få vetskap om sitt ursprung.

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra stödet till adopterade. För att möta behovet hos internationellt adopterade att få vetskap om sitt ursprung beslutade regeringen den 19 december 2019 att ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt om individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning under 2020–2021. Vidare gav regeringen den 30 april 2020 MFoF i uppdrag att tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Stödet är ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården och uppdraget sträcker sig till och med 2021. Svenska medborgare som adopterats från Chile som vill söka sitt ursprung och/eller är i behov av samtalsstöd som kan relateras till adoptionen kan vända sig till MFoF för att ta del av dessa insatser.

Regeringen har även beslutat om en anslagshöjning till MFoF från och med 2020 för att stärka stödet före, under och efter en adoption. Myndigheten kommer bland annat att ta fram en nationell modell för stöd till adopterade riktat till socialtjänsten, samt främja en välfungerande samordning av stödet.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)