Stöd till svenska familjer i andra länder

Svar på skriftlig fråga 2013/14:709 besvarad av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Dnr S2014/5182/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:709 av Hillevi Larsson (S) Stöd till svenska familjer i andra länder

Hillevi Larsson har frågat mig om regeringen kan tänka sig att ta initiativ till en nordisk överenskommelse som går ut på att omhändertagna barn som endast bott en kort tid i landet och som är medborgare i ett annat nordiskt land kan överföras till hemlandet för vidare hantering av myndigheterna där.

Jag har uttalat mig i denna fråga tidigare. För Sveriges del är 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, den s.k. Haagkonventionen, verktyget för samarbete med länder utanför EU, bl.a. i frågor som rör placerade barn.

Konventionen syftar till att stärka skyddet för barn i internationella situationer och att utveckla det internationella samarbetet när det gäller sådana frågor. Konventionen ger myndigheter i konventionsländerna, t.ex. sociala myndigheter, en formell grund för samarbete och innehåller bl.a. regler som anger vilket lands myndigheter som har behörighet att besluta och agera i ärenden och situationer rörande föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn. Konventionen innehåller även regler som under vissa förutsättningar möjliggör placering av barn över nationsgränser i den utsträckning det bedöms vara till barnets bästa. Genom en tillämpning av konventionen ska man kunna undvika konflikter mellan olika rättssystem. Konventionen utgör visserligen ingen garanti för att ett familjeärende löses i enlighet med en svensk medborgares vilja. Men den innebär en möjlighet för myndigheterna i konventionsländerna att samarbeta och försöka nå ett så bra resultat som möjligt. Norge har påbörjat en process att tillträda konventionen. När det har skett kommer den att gälla även mellan våra länder.

Stockholm den 9 juli 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-25)