Stöd till veteraner

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1575 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/01167/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1575 av Saila Quicklund (M) Stöd till veteraner

Saila Quicklund har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström vilka åtgärder han avser vidta för att förbättra förutsättningarna för stöd till och vård av skadade veteraner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Veteranpolitiken är ett ansvar för hela samhället. Den syftar till att ge personal som tjänstgör i internationella insatser, och deras anhöriga, ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de utsätts för. Ansvaret för att lämna veteranstödet utgör en del i varje utsändande myndighets arbetsgivaransvar.

Med utgångspunkt dels i regeringens uppdrag till Försvarsmakten den 10 juni 2010 (nr. 20), dels i lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser och förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, har Försvarsmakten genomfört ett omfattande utvecklingsarbete. Det finns ett etablerat system där Försvarsmakten, under fem år efter avslutad insats, genomför uppföljningsåtgärder riktade till varje veteran som myndigheten har eller har haft ett arbetsgivaransvar för. Omfattning och innehåll anpassas till karaktären på den insats som veteranen deltagit i. Syftet är att fånga upp de veteraner som är i behov av vård eller annat stöd. Utgångspunkten är att det är samhällets ordinarie aktörer som sedan ska stödja dessa, i likhet med vad som gäller för personer i allmänhet. I sammanhanget bör nämnas att det numera finns både så kallade veteransamordnare och specialister på rehabiliteringsåtgärder knutna till varje förband i Försvarsmakten för att bistå veteranen inför dennes kontakter med berörda aktörer i det aktuella fallet.

Hälso- och sjukvården bedrivs av landstingen och de svarar själva för hur vården utformas och vilka resurser som ska finnas tillgängliga. Det gäller för all hälso- och sjukvård, dvs. även vården av veteraner. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det reglerat att då den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har landstinget och kommunens verksamheter ett gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de verksamheter som behövs i planeringen av vård och stöd.

Kunskaperna om veteraner och veteraners behov ökar efterhand hos berörda aktörer och det får förutsättas att formerna för samverkan dem emellan också efterhand utvecklas.

I budgetpropositionen för 2017 redovisar regeringen sin avsikt att uppdra åt Försvarsmakten att utveckla nuvarande Veteranenhet till ett Veterancentrum. Avsikten är att förstärka den centrala resurs som utgör kompetenscentrum i veteran- och anhörigfrågor och som såväl företrädare för Försvarsmaktens förband som för andra myndigheter vid behov kan vända sig till för konsultationer och annat stöd.

Stockholm den 21 september 2016

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)