Strandskyddet

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1569 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/02146/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1569 av Caroline Szyber (KD) Strandskyddet

Caroline Szyber har frågat bostads- och digitaliseringsministern när han avser påbörja ett arbete för ett mer ändamålsenligt strandskydd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Sveriges stränder är en värdefull naturtillgång med omfattande biologisk mångfald och en källa till naturupplevelser. Det svenska strandskyddet är tillsammans med allemansrätten unikt i ett internationellt perspektiv. Strandskyddsreglerna syftar till att skapa förutsättningar för allmänhetens tillgång till naturupplevelser och för bevarandet av biologisk mångfald i strandnära områden. Det finns också vissa möjligheter i reglerna för att främja landsbygdsutveckling och lokalt beslutsfattande.

Som Caroline Szyber hänvisar till har det under senare år gjorts flera ändringar i strandskyddslagstiftningen i syfte att skapa ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling, särskilt av landsbygden, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras. 2009 års ändring med bl.a. nya regler om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – de s.k. LIS-reglerna – innebar att möjligheterna till dispens och upphävande av strandskyddet i syfte att underlätta landsbygdsutvecklingen utökades. Vidare ändrades beslutsrätten så att den i större utsträckning flyttades till kommunerna. 2014 tillkom dessutom en regel som gör det lättare att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag.

Regeringen avser att se över LIS-reglerna. Vi vill dels att det ska göras en utvärdering av resultatet av LIS-reformen, dels att LIS-reglerna i sig ska ses över. Syftet är att ytterligare främja landsbygdsutvecklingen i områden med god tillgång till stränder.

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill
100 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar besluta att utvidga ett strandskyddsområde till att gälla utöver
100 meter från strandlinjen, enligt nu gällande regler upp till 300 meter. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd kan överklagas till regeringen.

Genom 2009 års ändring av strandskyddsreglerna skärptes kravet för att få utvidga ett strandskyddsområde. Utvidgning får sedan dess ske om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. I samband med ändringen gavs länsstyrelserna i uppdrag att se över och fatta nya beslut om utvidgade strandskyddsområden i det egna länet för att bättre anpassa dem till strandskyddets båda syften. Enligt Naturvårdsverkets analys av resultatet av översynen minskade arealerna utvidgat strandskydd för landet som helhet. Den största delen av det utvidgade strandskydd som kvarstår efter översynen överlappar områden som även tidigare omfattades av utvidgat strandskydd.

Strandskyddsdelegationens insatser med att i enlighet med sitt uppdrag utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats om tillämpningen av strandskyddsreglerna har fyllt en viktig funktion.

Stockholm den 14 september 2016

Karolina Skog

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-07)