Stridande till Syrien

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S)

Carina Hägg (S)

Dnr Ju2014/4030/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitieministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:687 av Carina Hägg (S) Stridande till Syrien

Carina Hägg har frågat utrikesministern vilka åtgärder ministern och regeringen har vidtagit med anledning av resande till Syrien. Som ansvaret är fördelat inom regeringen är det jag som ska svara på frågan.

Regeringen ser allvarligt på att personer från Sverige reser till Syrien för att ansluta sig till al-Qaidainspirerade grupper och delta i olagliga våldshandlingar. Sverige lever upp till sina internationella åtaganden avseende terroristbrott och förebyggande av terrorism, bl.a. rambeslutet om bekämpande av terrorism från 2002 med tillägg från 2008. Dessa rambeslut har genomförts genom lagen om straff för terroristbrott och lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Av regeringens skrivelse Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism (skr. 2011/12:73) framgår att problematiken med personer som reser till konfliktområden från Sverige och andra delar av västvärlden för att delta i strid eller träning är en del av hotbilden mot Sverige och svenska intressen. I skrivelsen redovisas de åtgärder som regeringen och ansvariga myndigheter vidtar för att förebygga och förhindra att Sverige används som bas för stöd till terrorism i andra länder.

I regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (skr. 2011/12:44) redovisas viktiga åtgärder som syftar till att förebygga alla former av våldsbejakande extremism. En av åtgärderna är regeringens uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att fördela medel till insatser mot våldsbejakande extremism. Bidrag har delats ut till bl.a. Fryshuset som har inrättat en stödtelefon för personer som är oroliga för att närstående planerar att resa eller har rest till Syrien för att delta i den väpnade konflikten där. För att ytterligare stärka arbetet mot våldsbejakande extermism har regeringen nyligen beslutat att utse en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Säkerhetspolisen har huvudansvaret för att bekämpa och förebygga terrorism och arbetar aktivt med att förebygga resor till bl.a. Syrien i syfte att delta i olagliga våldshandlingar. Det görs exempelvis genom samtal med personer som avser att resa till konfliktområden, i syfte att informera om vad som är olagligt och för att belysa riskerna förknippade med att resa till sådana områden.

Både FN och EU har understrukit att internationellt samarbete är avgörande för att kunna bekämpa terrorism och regeringen har sedan länge ett starkt internationellt engagemang i dessa frågor. Utrikesministern och jag själv deltar aktivt i diskussionerna, framför allt inom EU, om hur vi gemensamt ska kunna bemöta problematiken med resor till konfliktområden.

Jag och regeringen kommer att fortsätta att noga följa utvecklingen på området.

Stockholm den 27 juni 2014

Beatrice Ask

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-13)