Svagt internationellt engagemang mot osund djurhållning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1432 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1432 av Marcus Wiechel (SD)

Svagt internationellt engagemang mot osund djurhållning

Markus Wiechel har frågat mig om regeringen har vidtagit några som helst åtgärder sedan pandemins start som syftar till att förhindra förekomsten av osunda djurmarknader i andra länder.

Som jag tidigare har framhållit i nyliga svar på frågor i ämnet från riksdagsledamöter så skiljer sig synen på djur och djurhållning åt mellan världens länder och möjligheterna att påverka andra länders syn är begränsade. Icke desto mindre har Sverige en lång tradition av att vara drivande i djurskyddsfrågor och regeringen arbetar kontinuerligt för ett bättre djurskydd i flera fora.

Som jag likaledes har framhållit verkar regeringen för ett effektivt internationellt samarbete på hälsoområdet genom att driva ett så kallat One health-perspektiv där människor, djur och miljö ses som en helhet. Det sker bland annat genom stöd till Världshälsoorganisationen (WHO), FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Regeringen bedömer att en FN-deklaration om djurvälfärd skulle skapa en viktig global förpliktelse. Den skulle tjäna som inspiration till internationell, regional och nationell förändring. Sverige har ställt sig bakom antagandet av en djurskyddsdeklaration i FN. Hela EU står nu bakom antagandet av en deklaration.

Vad gäller situationen i Kina så fattade Nationella folkkongressen, enligt kinesiska myndigheter, i februari ett beslut om att förbjuda olaglig handel med och konsumtion av vilda djur i landet. Enligt nyhetsrapportering pågår nu ett fortsatt revideringsarbete av lagstiftning på området. Vid folkkongressens årliga plenummöte i Peking den 22–28 maj meddelade Folkkongressens ständiga utskott att Folkkongressen kommer att arbeta om en rad lagar under 2020, bl.a. lagen om skydd av vilda djur och växter.

Regeringen fortsätter att följa frågan.

Stockholm den 3 juni 2020

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-27)