Svenska barn som far illa i norra Syrien

Svar på skriftlig fråga 2018/19:547 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:547 av Håkan Svenneling (V)
Svenska barn som far illa i norra Syrien

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att regeringen ska tillämpa lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser för barnen som befinner sig i norra Syrien.

Regeringen arbetar intensivt för att barn med koppling till Sverige som befinner sig i Syrien ska få den hjälp de behöver. Det ska inte råda något tvivel om att vi gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige. Barn ska inte vara i sådana här läger.

Läget i lägren är svårt och därför är det mycket viktigt att humanitära aktörer ges tillträde och förutsättningar att verka. Alla beslut om vårt bilaterala humanitära bistånd till Syrien fattas av Sida utifrån humanitära principer och oberoende behovsbedömningar. Sida ger stöd till de humanitära organisationer som är verksamma i området. Beroende på hur situationen utvecklas kan mer medel komma att skjutas till under året. Regeringen har nära kontakt med övriga nordiska länder så att vi agerar gemensamt och på liknande sätt. Det handlar också om kontakter med de hjälporganisationer som är aktiva i lägren samt med administrationen i de kurdiskkontrollerade områdena i nordöstra Syrien. Och det handlar om myndighetssamverkan i Sverige på såväl nationell som kommunal nivå. Hela kedjan måste fungera.

Barnen i lägren befinner sig i olika situationer, några kanske föräldralösa, andra med en eller båda föräldrarna frihetsberövade för handlingar de begått för IS. Att identifiera svenska barn, som kan vara födda i Syrien, är svårt och vi måste undvika familjeseparationer. Det är av största vikt att barnens situation hanteras rättssäkert och med barnens bästa i fokus och i enlighet med folkrätten. Varje fall måste hanteras individuellt.

Håkan Svenneling tar i sin fråga upp lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

I lagen anges att en konsulär katastrofinsats ska genomföras om behoven av åtgärder inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen aktiveras genom ett regeringsbeslut och insatsen kan därefter genomföras om den inte av något skäl möter särskilda hinder. 

Regeringen utvärderar löpande situationen för barnen och jag vill inte på förhand utesluta några åtgärder. Att aktivera lagen om konsulära katastrofinsatser löser dock inte själva grundproblemet. Arbetet med att identifiera barnen och deras vårdnadshavare kvarstår oavsett om lagen aktiveras eller ej. För detta finns ingen snabb och enkel metod. Vi arbetar skyndsamt och metodiskt för att lösa de många frågorna.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-15)