Svenskt bistånd till Jordanien

Svar på skriftlig fråga 2021/22:130 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
UD2021/ 14863 Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:130 av Björn Söder (SD)
Svenskt bistånd till Jordanien

Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa att svenskt bistånd inte har gått till att bygga upp kungens förmögenhet, och om inte, hur jag kan försäkra att så inte skett.

Det finns ingen misstanke om att svenska biståndsmedel har gått till att bygga upp kungen av Jordaniens förmögenhet. Sverige har ingen bilateral biståndsstrategi med Jordanien. Regeringen ställer i genomförandet av biståndet krav på god kontroll och åtgärder mot korruption i såväl bilateralt samarbete som multilaterala organisationer. Sverige och Sida för en tät dialog med sina samarbetspartner och följer löpande upp biståndet.

Det humanitära stöd och utvecklingsstöd som Sverige bidrar med till insatser i Jordanien utgår ifrån flera olika strategier som Sida ansvarar för. Genom dessa strategier stöder Sverige multilaterala organisationer, exempelvis olika FN-organ, och civilsamhällesorganisationer. Sverige har exempelvis en strategi för regionalt utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika. Under strategin finansieras regionala insatser som i vissa fall delvis implementeras i Jordanien. En del av biståndet inom ramen för Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen går också till samarbetspartner som verkar i Jordanien. Stödet riktar sig till syriska flyktingar och de värdsamhällen som tagit emot dem.

Stockholm den 20 oktober 2021

Per Olsson Fridh

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-12)