Sverige och European Intervention Initiative

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)


Fö2019/

00735/SI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:803 av Hans Wallmark (M)
Sverige och European Intervention Initiative

Hans Wallmark har frågat utrikesministern om regeringen har för avsikt att undersöka varför Sverige inte har accepterats som en del av det franska initiativet EII och huruvida detta beror på regeringens oförmåga att tydligt avvisa tanken på att underteckna det så kallade kärnvapenförbudet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen ser EII som ett viktigt initiativ med potential att stärka det europeiska säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet som helhet, tillsammans med andra samarbetsformat. Även Försvarsmakten gör bedömningen att ett svenskt deltagande vore värdefullt. Mot denna bakgrund för regeringen en dialog med Frankrike avseende ett svenskt deltagande i EII. Ett beslut om utvidgning av deltagarkretsen i EII fattas gemensamt av de tio länder som nu deltar i initiativet. Ett sådant beslut skulle tidigast kunna fattas i september 2019 när nästa försvarsministermöte i EII-kretsen genomförs.

Stockholm den 26 juni 2019

Peter Hultqvist

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-19)