Sverige på svarta listan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1497 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2020/01531/TM

I2020/01574/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1452 av Anders Åkesson (C)
Sverige på EU:s risklista över flygplatser och 2019/20:1497 av Åsa Coenraads (M) Sverige på svarta listan

Anders Åkesson och Åsa Coenraads har i två snarlika frågor frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att Stockholms flygplatser ska tas bort från Easas lista över särskilt utpekade flygplatser. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Den 13 mars 2020 publicerade EU:s byrå för flygsäkerhet Easa två s.k. säkerhetsdirektivs Operational measures to prevent the spread of Coronavirus SARS-CoV-2 infection. Det ena direktivet är riktat till de nationella flygsäkerhetsmyndigheterna inom EU och det andra till tredjelandsoperatörer. Direktiven innehåller instruktioner om hur bland annat flygplan som flyger från flygplatser lokaliserade i områden med utbredd smittspridning av covid-19 ska rengöras och desinficeras. Listan omfattar bland annat flygplatser i Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Portugal, Polen och Belgien.

Syftet med säkerhetsdirektiven är att förhindra spridning av det nya coronaviruset och i ett annex finns en lista över de flygplatser som omfattas av rengörings- och desinficeringskraven. Arlanda och Bromma flygplatser lades till på listan den 21 april. Det finns dock exempel på att medlemsstater har använt Easas lista för andra syften än den skapades för, och Sverige tog genom Transportstyrelsen upp problemet med den felaktiga användningen av listan vid Easas styrelsemöte i går den 9 juni.

För att svenska flygplatser ska avföras från listan är det avgörande att vi fortsätter arbetet med att begränsa spridningen av covid-19 genom att följa det åtgärder som vidtagits av regeringen och myndigheter.

Regeringen följer utvecklingen noggrant och påtalar inom ramen för EU-samarbetet vikten av att medlemsstater agerar koordinerat och proportionerligt när gränserna som införts med anledning av covid-19 inom EU öppnas, och att detta bör ske genom en utvärdering av de epidemiologiska riskerna och på ett icke-diskriminerande sätt.

Stockholm den 10 juni 2020

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-03)