Sveriges arbete för kärnvapennedrustning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:530 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:530 av Håkan Svenneling (V)
Sveriges arbete för kärnvapennedrustning

Håkan Svenneling har frågat mig på vilket sätt jag avser verka för att stärka nedrustningspelaren inom NPT.

Nedrustning och icke-spridning av kärnvapen är en av regeringens utrikespolitiska prioriteringar mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget och insikten om de fasansfulla humanitära konsekvenser som all användning av kärnvapen skulle ha.

Icke-spridningsfördraget (NPT) är det centrala multilaterala ramverket för global nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Det är inom ramen för NPT som kärnvapenstaterna har gjort tydliga åtaganden om nedrustning vilka kräver uppföljning och genomförande.

Sverige har under lång tid engagerat sig för att stärka genomförandet av NPT:s nedrustningspelare och det arbetet intensifieras under 2019 då bl.a. den tredje förberedande konferensen (NPT Prep.Com.) äger rum i New York, där jag avser delta. Sverige kommer där att presentera konkreta förslag som kan drivas inför översynskonferensen 2020. Det handlar om att begränsa kärnvapnens roll i policy och doktriner, åtgärder för att minimera risk för avsiktlig eller oavsiktlig kärnvapenanvändning, förstärkt transparens och förtroendeskapande, samt verifikation av kärnvapennedrustning. Samtliga dessa områden har tydligt stöd i NPT, inklusive i slutdokument från tidigare översynskonferenser.

Regeringen lanserar också det initiativ som förutskickades i årets utrikesdeklaration, i syfte att mobilisera internationellt politiskt engagemang inför översynskonferensen. Målsättningen är att NPT:s översynskonferens 2020 ska bli framgångsrik - dvs att avtalets ställning värnas och dess nedrustningsdimension stärks genom framsteg i genomförandet av åtaganden. Därmed skulle den negativa utveckling som sedan flera år präglat multilateral nedrustningsdiplomati kunna brytas.

Jag har därför bjudit in en utvald krets utrikesministrar med ett tydligt och konstruktivt nedrustningsengagemang till ett möte i Stockholm i juni för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta i en sådan riktning.

Regeringen välkomnar en bred politisk uppslutning kring nedrustningsarbetet och ser fram emot att fortsatt informera riksdagen om regeringens initiativ och förberedelserna inför NPT:s översynskonferens.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-11)