Sveriges bistånd till Unrwa

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1623 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på riksdagsfråga 2019/20:1623 av Sara Gille (SD) Sveriges bistånd till Unrwa

Sara Gille har frågat mig varför den svenska regeringen fortsätter att ge finansiellt bistånd till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (Unrwa) som lär ut våldsbejakande extremism samt ger flyktingstatusen i arv.

Unrwa bistår över 5,6 miljoner palestinska flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien och Palestina med humanitärt stöd. Organisationen tillhandahåller bland annat skolgång för över en halv miljon barn, sjukvård för över 3 miljoner flyktingar, mat- och livsmedelstödsprogram för de mest utsatta flyktingarna, och riktade insatser för att värna utsatta kvinnor. Unrwa utför en viktig humanitär gärning och har en stabiliserande effekt på en region som är hårt drabbad av konflikt och extremism. Unrwas hälsokliniker har varit avgörande för att bekämpa covid-19-pandemin.

Regeringens uppfattning och erfarenhet är att Unrwa har fungerande rutiner för att hantera situationer där läromedel inte lever upp till FN:s standarder. Unrwa granskar det undervisningsmaterial som används och vidtar åtgärder om det inte lever upp till FN:s värderingar.

Som ett oberoende FN-organ har Unrwa inte mandat att ändra i värdländernas utbildningsmaterial, vilket är en fråga om nationell suveränitet. EU och andra givare för dialog med värdländerna om läroplaner och skolböcker. Sverige för också en nära och återkommande dialog med Unrwa och understryker vikten av att utbildningsmaterialet lever upp till FN:s standarder. Dessa frågor är sedan en del i Unrwas dialog med värdländerna.

Betydelsen regeringen fäster vid dessa frågor understryks i Sveriges strategi för samarbetet med Unrwa, nämligen att Unrwa säkerställer, utvecklar och utvärderar sitt arbete med att i undervisningen främja FN:s grundläggande värderingar och principer. EU har därtill låtit genomföra en oberoende genomlysning av palestinska skolböcker, vars resultat vi naturligtvis kommer följa upp i vår dialog med Palestinas regering.

Principen om att flyktingstatus går i arv tills dess en hållbar lösning funnits är grundad i folkrätten och är inte unik för Unrwa. Det samma gäller exempelvis afghanska flickor och pojkar födda i flyktingläger i Iran eller somaliska barn födda i läger i Kenya.

Det som krävs är en rättvis och realistisk lösning på den palestinska flyktingfrågan, i linje med folkrätten och FN:s resolutioner. EU, liksom Sverige, stödjer en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten. De palestinska flyktingarnas framtid är en av flera slutstatusfrågor som måste lösas genom förhandlingar mellan parterna. Till dess måste de palestinska flyktingarnas humanitära behov fortsätta tillgodoses, vilket är Unrwas mandat.

Det råder bred enighet om Unrwas mandat i världssamfundet. Det förlängs regelbundet med överväldigande majoritet, senast med tre år av FN:s generalförsamling i december i fjol med röstsiffrorna 169 för och 2 emot. Endast USA och Israel röstade emot och samtliga EU:s medlemsstater röstade för. Sveriges position gällande förlängning av Unrwas mandat har varit oförändrad, oavsett regering.

Stockholm den 24 juni 2020

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)