Sveriges tillväxt i förhållande till övriga EU-länder

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1810 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/02288 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1810 av Markus Wiechel (SD)
Sveriges tillväxt i förhållande till övriga EU-länder

Markus Wiechel har frågat mig om hur jag kan förklara att Sverige beräknas ha EU:s lägsta tillväxt och vilka åtgärder jag menar ska vända på detta.

För att sätta Sveriges framtida tillväxt i ett sammanhang är det viktigt att ha en bild av vårt ekonomiska utgångsläge och utvecklingen under senare år. Svensk ekonomi har klarat sig jämförelsevis väl genom pandemin. Vår BNP minskade mindre under 2020 än i många EU-länder, samtidigt som den ekonomiska återhämtningen påbörjades tidigare. Sverige tillhör de EU-länder där BNP ökat mest jämfört med nivån före pandemin. Detta innebär att även om Europeiska kommissionens nedreviderade tillväxtprognos skulle slå in, kommer Sveriges BNP fortsatt ha ökat mer i förhållande till läget före pandemin än i många andra EU-länder.

Mot bakgrund av det osäkra läget i omvärlden föreslog regeringen i anslutning till 2022 års ekonomiska vårproposition en rad satsningar för att stärka Sverige, genom att bland annat stötta hushåll och företag. Dessa satsningar stärker också BNP och sysselsättningen. Elpriskompensationen förlängs och ytterligare stöd ges till jordbruket. Bostadsbidraget till barnfamiljer höjs och ekonomin för de mest utsatta pensionärerna förbättras. Ytterligare medel tillförs kommunsektorn för att bland annat öka antalet vårdplatser, samtidigt som införandet av etableringsjobb främjas. Vidare tillförs totalförsvaret ytterligare resurser. Tillsammans med tidigare satsningar, inte minst de som gjorts för att driva på den gröna omställningen, bedömer regeringen att dessa bidrar till en varaktigt högre sysselsättning, produktivitet och BNP per capita. Det råder dock fortsatt stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Regeringen följer därför utvecklingen noga.

Stockholm den 1 augusti 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-07-15)