SVT:s minskade mediebevakning på Gotland

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1204 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september

Svar på fråga

2008/09:1204 SVT:s minskade mediebevakning på Gotland

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Christer Engelhardt har frågat mig vad jag avser att göra för att en fortsatt god journalistik vid SVT:s regionala nyheter ska tryggas. Bakgrunden är att SVT enligt frågeställaren vill minska antalet reportrar på Östnytts redaktion på Gotland.

SVT är ett självständigt företag. Verksamheten styrs på en övergripande nivå av det sändningstillstånd och de anslagsvillkor som regeringen utfärdar efter riksdagens beslut. Någon annan styrning av SVT:s verksamhet utövar inte regeringen.

Av SVT:s nuvarande sändningstillstånd framgår att programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet ska också spegla förhållanden i hela landet. Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. SVT ska sända regionala nyhetsprogram. Enligt anslagsvillkoren för SVT ska företaget ha en decentraliserad organisation som skapar goda förutsättningar för självständigt beslutsfattande på regional och lokal nivå. Den lokala och regionala organisationen ska ges tillräckliga resurser för att effektivt kunna spegla respektive områdes särprägel och egenart. Anslagsvillkoren innehåller samtidigt skrivningar om att SVT inom tillgängliga ekonomiska ramar ska göra de prioriteringar som krävs för att uppfylla uppdraget. Verksamheten ska inom ramen för uppdraget bedrivas rationellt och syfta till god effektivitet och produktivitet.

SVT:s nuvarande sändningstillstånd löper ut den 31 december 2009. Regeringen har i propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195) lämnat förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla för SVT:s verksamhet under den kommande tillståndsperioden. I propositionen föreslås inga förändringar av de villkor som beskrivits ovan. De kommer således, under förutsättning av riksdagens beslut, att gälla även under nästa tillståndsperiod.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-04)