Syrgas på äldreboenden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1419 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020/04762/SOF

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg (M)
Syrgas på äldreboenden

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att landets särskilda boenden för äldre har tillgång till syrgas samt att kunskap om användning av detsamma finns i varje vårdlag.

Hälso- och sjukvården i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen och som Betty Malmberg säger finns det ingen brist på syrgas. Äldre och yngre patienter ska t.ex. få syrgasbehandling eller intensivvård på samma villkor utifrån en läkares medicinska och medicin-etiska bedömning. På dessa punkter är hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och principerna för prioriteringar tydliga. Om bedömningen är att en viss behandling är lämplig för en person kan den antingen ges på ett äldreboende om personen bor där, eller så kan han eller hon istället behövas transporteras till en vårdinrättning där behandling ges. På vilka vårdinrättningar en viss behandling ska ges avgörs dock av professionen och vårdens huvudman.

Tillgång till läkare i särskilda boenden är ett regionalt ansvar men regeringen följer självfallet Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av äldre personers möjligheter att få medicinska bedömningar och vård i särskilda boenden.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)