Sysselsättningseffekten av propositioner

Svar på skriftlig fråga 2014/15:742 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2015/5530/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:742 av Carl-Oskar Bohlin (M) Sysselsättningseffekten av propositioner

Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilken den beräknade sysselsättningseffekten är av de propositioner där jag står som undertecknare.

En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når målet om att ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa.

Regeringens jobbagenda består av investeringar för framtiden; i infrastruktur, forskning, bostäder och klimatomställning. En politik för fler och växande företag genom en aktiv näringspolitik, ökad innovationskraft och en ökad export. Till detta kommer kunskapsreformer för ett modernt arbetsliv med ett bättre fungerande utbildningssystem, ett nytt kunskapslyft och bättre matchning.

Regeringen har beslutat om ett flertal åtgärder som jag ansvarar för. Det handlar bl.a. om propositionen Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (prop. 2014/15:96). I propositionen föreslås när det gäller elektroniskt lagrad information att Konkurrensverket ska få granska och ta del av kopior av eller göra utdrag ur bokföring och andra affärshandlingar i verkets lokaler, om den som undersökningen genomförs hos samtycker till att informationen flyttas till verket. Denne ska ha rätt att följa de åtgärder som verket vidtar. Förslaget utgör en rättslig reglering av de arbetsmetoder som Konkurrensverket redan i dag tillämpar. Förslaget är ett led i att skapa en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna, vilka syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. En effektiv konkurrens är en viktig förutsättning för att företagen ska kunna växa och skapa nya jobb.

Regeringen har även lanserat en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export. Den innehåller satsningar på att bl.a. underlätta företags finansiering i tidiga skeden, och en långsiktig strategi för ökad export med extra fokus på små- och medelstora företag och tillväxtmarknader.

Regeringen presenterade i vårpropositionen 2014/15:100 reformer för fler jobb och stärkt konkurrenskraft, en jämlik kunskapsskola med mer tid för varje elev, en hållbar framtid samt ökad välfärd och trygghet. Detta görs genom att öka de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

Den av regeringen tillsatta Finansieringsutredningen SOU 2015:64 har tagit fram förslag för att effektivisera statens finansieringsinsatser så att det blir lättare för innovativa och växande företag att få finansiering. Förslagen ligger väl i linje med regeringens ambition att öka tillgången på kapital till innovativa och växande företag i hela landet.

Vidare pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en nyindustrialiseringsstrategi, som ska ha inriktning mot högt kunskapsinnehåll och förädlingsvärde i svenska produkter och stärka förutsättningarna för innovation och produktion i Sverige.

Detta är några av regeringens åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för företag att skapa, växa och exportera med bas i Sverige. Det är min bedömning att dessa åtgärder medför positiva sysselsättningseffekter och kommer att bidra till att nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020.

Stockholm den 11 augusti 2015

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-21)