Tågresor för alla

Svar på skriftlig fråga 2018/19:225 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/00655

/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:225 av Lars Beckman (M) Tågresor för alla

Lars Beckman har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att SJ AB:s nya tåg blir funktionella och tillgängliga för alla.

Jag delar uppfattningen att det är viktigt att fler väljer tåget och SJ AB spelar en central roll för ökat tågresande. På SJ AB:s årsstämma 2018 fattades beslut om att ändra i bolagsordningen och ge SJ AB ett förtydligat uppdrag som bland annat tar sikte på att bolaget ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. Genom statens ägarpolicy ställer staten som ägare krav på samtliga bolag med statligt ägande att agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende. Självklart inrymmer detta även att beakta aspekter kopplat till tillgänglighet.

SJ AB har informerat den förra regeringen om att SJ AB har en löpande kontakt med brukarorganisationer och andra berörda i utformningen av framtidens tågflotta så att de fordon bolaget investerar i blir funktionella och tillgänglighetsanpassade både för äldre och funktionsnedsatta. Liksom andra järnvägsföretag på marknaden har SJ AB att förhålla sig till myndighetskrav relaterade till bland annat tillgänglighetsanpassning och funktions- och driftssäkerhet för att få sina fordon godkända. Utöver myndighetskraven

ställer SJ AB ytterligare krav på funktionalitet, anpassningar och förbättringar. Jag kommer att följa frågan om investeringar inom ramen för min löpande dialog med SJ AB.

Stockholm den 19 februari 2019

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-13)