Tillkännagivanden inom filmpolitiken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:635 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)


Ku2019/01041/KO

Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:635 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Tillkännagivanden inom filmpolitiken

Jonas Andersson i Linköping har frågat mig när regeringen kommer att tillgodose tillkännagivandena om filmpolitiken från riksmötet 2015/16 på ett sätt som ligger i linje med vad som var avsikten med dessa?

I anslutning till behandlingen av propositionen Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (prop. 2015/16:132) beslutade riksdagen (bet.2015/16:KrU11, rskr. 2015/16:289) att rikta sju tillkännagivanden till regeringen. Den tidigare regeringen har behandlat och tillmötesgått fyra av riksdagens tillkännagivanden.

Den nya filmpolitik som regeringen presenterade i propositionen 2016 föregicks av flera år av utredningar som bl.a. analyserade olika finansieringslösningar. Riksdagen antog genom beslut om statens budget för 2016 (prop.2015/16:1, bet.2015/16:FiU1, rskr.2015/16:51) en ny finansieringsmodell för filmpolitiken och en höjning av mervärdesskatten på tillträde till biografföreställningar. I budgetpropositionen för 2017 (prop.2016/17:1) konstaterade regeringen att ytterligare omfattande utredningar skulle orsaka oro och instabilitet och därmed skada den svenska filmproduktionen, som kräver stabila ekonomiska förutsättningar. Därför ansåg regeringen att den nya filmpolitiken borde utvärderas först när konsekvenserna av införandet kan bedömas. Regeringen meddelade också sin avsikt att under mandatperioden ge Statskontoret i uppdrag att göra en analys av Stiftelsen Svenska Filminstitutets verksamhet och i juni 2018 gavs ett sådant uppdrag (Ku2016/0157/MF (delvis), Ku2018/01456/MF).

Statskontoret lämnade den 3 maj 2019 en rapport om hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den nya filmpolitiken, bl.a. med avseende på stödgivning, målstyrning och branschsamverkan. Rapporten hanteras nu i Regeringskansliet. Regeringen har för avsikt att återkomma i frågan om en samlad utvärdering av filmpolitiken under mandatperioden.

Stockholm den 22 maj 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-09)