Tillkännagivandet gällande Renmarkskommitténs direktiv

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1535 besvarad av Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

Svar på fråga 2021/22:1535 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Tillkännagivandet gällande Renmarkskommitténs direktiv

Kjell-Arne Ottosson har frågat mig om jag och regeringen kommer att ändra i utkastet till tilläggsdirektiv så att det svarar upp mot beslutet i tillkännagivandet.

Detta är komplexa frågor med svåra avvägningar och kommitténs förslag får stor betydelse för många människor.

Riksdagen lämnade ett tillkännagivande till regeringen den 22 juni 2021 (bet. 2020/21:MJU22 punkt 20, rskr. 2020/21:410) om komplettering av kommittédirektiven för utredningen om en ny renskötsellagstiftning.

Av tillkännagivandet framgår följande. ”Utskottet vill därför att direktiven kompletteras med att förslag ska tas fram som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid, och att detta sker i en inkluderande dialog med berörda parter för att hitta en hållbar väg framåt.” Regeringens förslag till tilläggsdirektiv är i linje med detta.

Utkastet till tilläggsdirektiv konsulteras för närvarande med samiska företrädare enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket som trädde i kraft den 1 mars 2022 och ska därefter beredas vidare i Regeringskansliet. Jag kan inte föregripa den processen.

Stockholm den 11 maj 2022

Anna-Caren Sätherberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-03)