Trafikbuller och ohälsa

Svar på skriftlig fråga 2014/15:525 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr N2015/4178/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:525 av Karin Svensson Smith (MP) Trafikbuller och ohälsa

Karin Svensson Smith har frågat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern vilka initiativ som planeras för att minska den ohälsa som orsakas av trafikbuller. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Arbetet med att minska antalet bullerutsatta personer är ett komplext arbete. Buller från trafik i människors bostadsmiljöer ger upphov till störningar och hälsopåverkan. I Sverige har omkring 2 miljoner människor, vid sina bostäder, ekvivalenta ljudnivåer från trafiken över 55 dBA. Enligt regeringen bör den långsiktiga ambitionsnivån för åtgärder mot trafikbuller vara att de ekvivalenta nivåerna underskrider 55 dBA vid bostäder (prop. 1996/97:53). EU:s direktiv om bedömning och hantering av omgivningsbuller (2002/49/EG) reglerar att och hur medlemsstaterna ska göra bullerkartläggningar och ta fram åtgärdsprogram. I svensk rätt är detta reglerat i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen ska buller kartläggas i kommuner med över 100 000 invånare samt längs med de största vägarna och järnvägarna i hela landet. Till karläggningarna ska åtgärdsprogram utarbetas och beslutas. Kommuner med fler än 100 000 invånare samt Trafikverket har under år 2012 kartlagt omgivningsbuller och under år 2013 tagit fram åtgärdsprogram. Strävan med arbetet ska vara att begränsa omgivningsbullrets skadliga effekter på människors hälsa. Naturvårdsverket har i rapporten, Åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormen för buller, (Rapport 6534), redovisat och sammanfattat de kartläggningar som redovisades under år 2012 och de åtgärdsprogram som beslutats under år 2013 och 2014. Av rapporten framgår bl.a. att de beslutade åtgärdsprogrammen omfattar i snitt 16 åtgärder som planeras under de närmaste fem åren, från knappt 10 till ca 25 åtgärder per program. Sammanlagt innehöll de 11 åtgärdsprogrammen 7 180 planerade åtgärder.

Initiativ fortgår därmed löpande med att i möjligaste mån minska buller, vidta bullerskyddsåtgärder och på så sätt minska ohälsa som orsakas av trafikbuller. Nyligen beslutade regeringen om en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader som ska tillämpas i samband med bostadsbyggande. De riktvärden som angetts i nämnda förordning är exempelvis lägre än vad den förra regeringen föreslog.

Genom regeringens förslag till infrastrukturproposition (1996/97:53) angavs riktvärdet för ekvivalentnivå utomhus vid fasad till 55 dBA. Detta riktvärde gäller i samband av byggande av ny infrastruktur och vid större (väsentliga) ombyggnader och ska följas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Trafikverket arbetar därför aktivt med att minska antalet bullerutsatta personer längs statliga vägar och järnvägar. Åtgärder har i huvudsak prioriterats för att säkerställa riktvärdet för buller inomhus (30 dBA). Som exempel kan nämnas att Trafikverket under år 2014 har vidtagit åtgärder som innebär att totalt 2 872 färre personer är utsatta för vägtrafikbuller över riktvärden för buller inomhus. Åtgärder har bland annat vidtagits vid en skola med 1 500 elever i Stockholm. På statliga järnvägar har Trafikverket under år 2014 vidtagit åtgärder som innebär att totalt 3 226 personer färre är utsatta för järnvägsbuller över riktvärdena.

Det pågår således ett aktivt arbete med att minska trafikbuller på flera håll och på så sätt minska ohälsa. Regeringen följer detta arbete noga.

Stockholm den 21 maj 2015

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-12)