Trafikverkets flytt av kontor närmare Göteborg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:693 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


N

/

2019/

01658/US

N/2019/01690/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på frågorna 2018/19:693 och 2018/19:694 av Annika Qarlsson (C) Trafikverkets flytt av kontor närmare Göteborg och

Flytt av Trafikverkets kontor närmare Göteborg

Annika Qarlsson har frågat mig vilken samhällsekonomisk kalkyl avseende samhällsnytta som tillämpas vid Trafikverkets planerade flytt av kontor från Vänersborg till Trollhättan. Hon har även frågat statsrådet Ardalan Shekarabi hur Trafikverkets beslut stämmer överens med regeringens ambition att motverka centralisering av myndigheter. Den sistnämnda frågan har överlämnats till mig och jag besvarar båda frågorna.

Regeringen vill att såväl landsbygd och glesbygd som mindre och större städer ska kunna utvecklas. Regeringen avser att under mandatperioden förstärka den statliga närvaron i hela landet. Trafikverket är en myndighet som har spridning i landet. Regeringens förvaltningspolitik bygger på att myndigheterna i stor utsträckning själva, utifrån de mål och uppgifter för verksamheten som riksdagen och regeringen fastställer, avgör hur verksamheten ska organiseras för att på bästa sätt tillgodose samhällets samlade behov. Detta innebär att det i huvudsak är myndigheterna själva som ansvarar för att besluta om sin organisation och den geografiska lokaliseringen av sin verksamhet.

Jag hyser stort förtroende för att Trafikverket är bäst lämpade att bedöma valet av lokalisering av sin verksamhet.

Stockholm den 5 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-24)