Tryggad gödselförsörjning

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1550 besvarad av Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
M2022/01022 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1550 av Daniel Bäckström (C)
Tryggad gödselförsörjning

Daniel Bäckström har frågat landsbygdsministern på vilket sätt statsrådet och regeringen kommer att verka för att Kemikalieinspektionen ska ha förutsättningar att bidra till en tryggad gödselförsörjning inom jordbruket i år och nästa år. Daniel Bäckströms fråga berör mer specifikt reglerna kring kadmiumbegränsningar i gödselmedel. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar är det övergripande målet i livsmedelsstrategin. Det inkluderar att producenterna och det svenska lantbruket ska ha en god tillgång till nödvändiga insatsvaror. Rysslands oprovocerade och olagliga invasion av Ukraina har lett till ökade kostnader för svenska lantbrukare. Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket har regeringen presenterat krisstöd till lantbrukare och växthusföretag som tillsammans med nedsättning av skatten på diesel motsvarar mer än 3 miljarder kronor.

Kadmium är en tungmetall som är giftig både för människor och för miljön. Kadmium kan orsaka cancer, skada njurfunktionen och ge benskörhet. Vi får främst i oss kadmium genom maten eftersom grödor lätt tar upp kadmium från marken. Förutom mänskligt lidande orsakar exponeringen för kadmium stora kostnader för samhället. För att vi ska få i oss en mindre mängd kadmium via maten har EU nyligen skärpt gränsvärdena för kadmium i flera olika livsmedel, bland annat barnmat och spannmål.

Kadmium finns naturligt i jorden men det tillförs också åkermarken genom nedfall av luftföroreningar och genom användning av mineralgödsel, stallgödsel och rötslam. Tillskottet via gödselmedel i dag är dock underordnat betydelsen av halterna i marken. I vissa delar av Sverige är den naturliga halten av kadmium i marken hög. För att minska tillskottet av kadmium till åkermark finns svenska regler för hur mycket kadmium som får finnas i vissa gödselmedel. De genomsnittliga halterna av kadmium i de gödselmedel som svenska lantbrukare använder är låg och klart under de gränsvärden som EU satt upp.

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen ge dispens från de svenska gränsvärdena för kadmium i gödselmedel, så länge halten ligger under de gränsvärden som är fastställda av EU. För att Kemikalieinspektionen ska kunna pröva en dispensansökan måste ett skriftligt underlag skickas in till myndigheten och tillräckliga skäl för en dispens redovisas. Kemikalieinspektionen kan endast ge dispens i enskilda fall. Även om dispenser utfärdas så gäller fortfarande de gränsvärden för innehåll av kadmium i olika livsmedel för att skydda konsumenterna.

Regeringen följer utvecklingen inom området noga och har en dialog med Kemikalieinspektionen om kadmiumregleringen och kommer även fortsatt att arbeta för att det svenska lantbruket ska ha en god tillgång till nödvändiga insatsvaror, samtidigt som svenska konsumenter skyddas från för höga intag av kadmium genom maten.

Stockholm den 18 maj 2022

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-06)