Tullverkets kontroll

Svar på skriftlig fråga 2018/19:719 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02269/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:719 av Ellen Juntti (M)
Tullverkets kontroll

Ellen Juntti har frågat mig när jag tänker agera för att åtgärda de allvarliga brister som Riksrevisionens granskningsrapport Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet? visar på och vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det anförda.

Regeringen är fast besluten att slå tillbaka mot smuggling av narkotika och vapen eftersom människor drabbas hårt. Att förhindra smugglingen är därför en politiskt viktig fråga. I budgetpropositionen för 2018 genomförde regeringen en kraftfull satsning på Tullverket som fick det största resurstillskottet på tio år. Syftet var att öka tullkontrollerna vid gränserna. Myndigheten har för 2019 i den av riksdagen beslutade budgeten fått en förstärkning av sitt anslag med 90 miljoner kronor. Genom att kunna utföra fler tullkontroller har myndigheten givits ännu bättre förutsättningar att säkra gränserna från smuggling av narkotika och vapen, men det är också angeläget att analys- och underrättelseverksamheten, kontrollmetoderna och den internationella samverkan löpande vidareutvecklas.

Regeringen följer resultatutvecklingen av Tullverkets kontrollverksamhet avseende smuggling av narkotika och vapen noga, bl.a. i myndighetsdialogen med Tullverket och i samband med redovisningen till riksdagen i budgetpropositionen. I det arbetet är Riksrevisionens granskningar och iakttagelser av stor betydelse. Riksrevisionens granskning inkom nyligen och


det pågår ett arbete i Regeringskansliet med att analysera rapporten och regeringen kommer i höst att lämna en skrivelse till riksdagen gällande Riksrevisionens rapport.

Stockholm den 12 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-03)