Tullverkets straffavgifter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1890 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/02464 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1890 av Pia Steensland (KD)
Tullverkets straffavgifter

Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen anser att det är rimligt att Tullverket kan ge straffavgifter som är flera gånger högre än värdet på en last då det inte finns risk för skattebortfall, och om inte, vilka åtgärder regeringen är villig att vidta för att säkerställa en proportionalitet i enlighet med tullagens intentioner mellan straffavgifter, felets karaktär och konsekvenserna för företaget.

Som Pia Steensland nämner i sin fråga kan jag inte uttala mig om omständigheterna i ett specifikt ärende. Generellt kan dock sägas att mervärdesskatt och punktskatter inte är straffavgifter. Tullverket har i uppdrag att kontrollera de varor som förs in till unionens tullområde. För att detta ska kunna göras krävs enligt unionstullkodexen (förordning 952/2013) att varor anmäls på korrekt sätt och inte undandras från tullövervakning. I de fall dessa skyldigheter inte efterlevs uppstår en tullskuld och enligt svensk lagstiftning inträder skattskyldigheten för mervärdesskatt och punktskatt vid samma tidpunkt. Frågan om mervärdesskatt som inte går att göra avdrag för vid import har lyfts i en hemställan från Svenskt Näringsliv och frågan bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 8 september 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-08-25)